Dschuang Dsi (Zhuangzi)

(um 365 - 290 v. Chr.), auch Chuang-tzu, Tschuang-tse oder Zhuāng Zhōu, taoistischer Philosoph, Gegner des KonfuzianismusAlle Texte von Dschuang Dsi (Zhuangzi) anzeigen