Donatien Alphonse François de Sade

(1740 - 1814), Comte de Sade, genannt Marquis de Sade, französischer Romanschriftsteller und Novellist, nach ihm wurde der Sadismus benanntAlle Texte von Donatien Alphonse François de Sade anzeigen

Buchvorschläge: