Ludwig Gotthard Kosegarten

(1758 - 1818), auch Gotthart Ludwig Kosegarten, Ludwig Theobul Kosegarten u. a. m., deutscher Pastor, Professor und DichterAlle Texte von Ludwig Gotthard Kosegarten anzeigen