Zitat zum Thema: Menschheit, Menschen

Wo Gott nicht regiert, da herrscht der Mensch.

Félicité de Lamennais

(1782 - 1854), eigentlich Hugues Félicité Robert de la Mennais, französischer Philosoph und Schriftsteller