Zitat zum Thema: Beten, Gebet

Gebet ist das Atemholen der Seele.

John Henry Newman

(1801 - 1890), John Henry Kardinal Newman CO, englischer Theologe, anglikanischer Pfarrer, später katholischer Kardinal, bedeutender Publizist