Zitat zum Thema: Bett

Em ochta (acht Uhr)
muß ma a s Bett betrochta;
em neina
soll ma om Bett erscheina;
em zehna
muß ma wos Schines trama (träumen).

Aus Schlesien