Zitat zum Thema: Sinn, Unsinn

Der am höchsten entwickelte Sinn ist der Unsinn.

© peter e. schumacher

(1941 - 2013), Aphorismensammler und Publizist