Zitat zum Thema: Bank

Frankfurt, Bankfurt, Punkfurt, Krankfurt, Zankfurt, Frankfurz, Francopianofore, Dribbdebach, Mainhattan, Bankrottfurt.

© Ulrich Erckenbrecht

(*1947), deutscher Schriftsteller und Aphoristiker (Pseudonym: Hans Ritz)

Quelle: Erckenbrecht, Katzenköppe, Muriverlag 1995