Zitat zum Thema: Baum, Wald

Bäume:
früher entlang des Weges
dann im Weg
und jetzt weg.

© Gerd de Ley

(*1944), flämischer Schauspieler und Aphoristiker

Quelle: Gerd de Ley, Houten Dief en andere nuttige tips. 975 aforismen, 2003. Bomen:
vroeger langs de weg,
dan in de weg,
nu weg.